St. Emmaus Eindhoven, Genneperweg 11, 5654 AG Eindhoven 040-2527527 info@emmauseindhoven.nl Markt open op zaterdag, van 10:00-13:00.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

 
- De naam:
Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg

- Het fiscaal nummer:

8501.76.529
- De contactgegevens:
Genneperweg 11
5654 AG Eindhoven
040-2527527
www.emmauseindhoven.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Samenstelling en namen van het bestuur per 1/09/2016
Dhr. G.J.M. Lautenslager (voorzitter) 
Dhr. G.J. van Reenen (vicevoorzitter) 
Dhr. K. Jager (penningmeester)
Dhr. J. Taphoorn (secretaris)
Gezamenlijk bevoegd,
- Het beleidsplan 2017-2018 
Op financieel en activiteitengebied heeft een bijsturing van de ontwikkelingen
plaatsgevonden. Dit ontwikkelingsproces zal in 2018 en daaropvolgende jaren
verder gecontinueerd gaan worden. 
Om onze doelstelling, tijdelijke huisvesting bieden aan dak- en thuislozen, voor meer mensen te kunnen realiseren wordt er gezocht naar uitbreiding van de verkoopactiviteiten en zullen de inkomsten verder moeten stijgen. Met deze middelen kan het levensonderhoud van een grotere woongroep bekostigd worden. 
Nieuwe activiteiten zullen de komende tijd met enthousiasme verder ontwikkeld worden door uitbreiding van de groep vrijwilligers, waarbij de gedachte van de grondlegger van Emmaus, Abbé Pierre, uitgangspunt zal blijven. 
 
- Het beloningsbeleid
Het bestuur is vrijwilliger. Voor de dagelijkse leiding is de kerngroep verantwoordelijk. De bewoners krijgen als beloning kost en inwoning, zakgeld. Er wordt zorggedragen voor betaling van de zorgverzekering en de WA-verzekering. 
Bewoners die een vaste uitkering hebben, leveren een bijdrage in kost en inwoning.
 
- De doelstelling
We willen werken en wonen volgens de idealen van de Emmaus beweging die zijn verwoord in het Universeel Manifest.
1. Onze wet is datgene waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap, alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt,
namelijk: “Eerst dienen die het meest lijden”.
2. Onze zekerheid is, dat de eerbied voor deze wet alle zoeken naar gerechtigheid en vrede tussen mensen moet inspireren.
3. Ons doel is nu zo te handelen, dat ieder mens, iedere maatschappij, ieder volk kan leven, zich ontplooien en zich verwezenlijken door te ruilen en te delen in
gelijkwaardigheid.
4. Onze methode bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften
tegemoet kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen.
5. Ons eerste middel is overal waar dat mogelijk is afval te verwerken, waardoor materialen hun waarde terug krijgen en hierdoor meer actie te kunnen voeren voor
degenen die het meest lijden.
6. Andere middelen die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest
lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van hun misère.
7. Onze vrijheid is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan een ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij
binnen onze eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. Emmaus handelt in overeenstemming met de Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals
die is aanvaard door de Verenigde Naties.
8. Onze leden zijn degenen die dit manifest aanvaarden en het actief trachten gestalte te geven.
 
- Een verslag van uitgeoefende activiteiten
De praktijk van Emmaus Eindhoven. Emmaus Eindhoven heeft een woongroep met maximaal 10 bewoners. Ze zijn dak- of thuisloos. Om in hun onderhoud te voorzien werken de bewoners in de kringloopwinkel samen met tientallen vrijwilligers. Met de opbrengst worden de vaste lastenbetaald. Als er geld overblijft, wordt dit geschonken aan goede doelen in binnen en buitenland. Op dit moment is hier helaas geen ruimte voor. Het streven van Emmaus wereldwijd is zonder subsidie de woon- werkgroep in stand te houden.Om de inkomsten te vergroten is het nodig om ook andere activiteiten te ontwikkelen. Zo worden steeds meer huizen leeg geruimd en schoon opgeleverd. Goede en bruikbare spullen worden meegenomen en op de kringloopmarkt verkocht. Ook heeft de verkoop via internet zijn intrede gedaan.
 
Er zijn ca. 30 medewerkers (bewoners en vrijwilligers) bij de noodzakelijke activiteiten, het ophalen, sorteren en verkopen van spullen, betrokken. Om verschillende redenen helpen ze mee: Om de woongroep in stand te kunnen houden, om invulling te geven aan eigen behoeften om bezig te zijn, om iets te kunnen betekenen voor de medemens die het slechter hebben dan zij zelf, om weer in een dag/werkritme te komen.
 
Twee keer in de week is er verkoop van de spullen. Tijdens deze verkoop komen ook een flink aantal bezoekers om elkaar te ontmoeten of met elkaar een kop koffie
te drinken.
Financiële verantwoording 2017
 
ACTIVA (x € 1,-)
31-12-2017
31-12-2016
Materiële vaste activa
2.340
2.953
Vlottende activa
 
 
Voorraden
5.000
5.000
Vorderingen
12.531
10.912
Liquide middelen
76.194
79.859
 
========
========
TOTAAL ACTIVA
96.065
98.724

 
PASSIVA (x € 1,-) 
31-12-2017
31-12-2016
Eigen vermogen
4.293
57.154
Voorzieningen onderhoud bouw
76.250
19.250
Langlopende schulden
 
 
Leningen
2.500
5.000
Kortlopende schulden
13.022
17.320
 
========
========
TOTAAL PASSIVA
96.065
98.724

Winst –en verliesrekening (x € 1,-)
 
Opbrengsten
2017
2016
Netto omzet
135.755
142.857
Giften
11.475
5.095
Bruto winst
147.230
147.952
Bedrijfskosten
 
 
Lonen en salarissen
69.719
77.605
Afschrijvingen (2017 incl.extra voorziening onderhoud)
57.613
1.713
Overige bedrijfskosten
70.606
52.840
Totaal bedrijfskosten
197.938
132.158
 
 
 
Bedrijfsresultaat
-/- 50.708
15.794
 
 
 
Financiële baten en lasten
292
150
Buitengewone financiële baten en lasten
1.120
-/- 14.295
 
========
========
Netto resultaat
-/- 49.880
1.349